กกต. จัดอบรมให้ความรู้ตัวแทนสาขาพรรคการเมือง รุ่นที่ 3 ภาคใต้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 มิถุนายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงาน สาขาพรรคการเมืองที่มีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองอยู่ในภาคใต้ จำนวนพรรคการเมืองละ 2 คน และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนพรรคการเมืองละ 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของพรรคการเมืองสำนักงานใหญ่ จำนวนพรรคการเมืองละ 1 คน และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในภาคใต้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน     

     สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560   ที่กำหนดให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่    การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ไพรมารี่) การสนับสนุนสาขาพรรคการเมืองโดยรัฐ แนวทางการพัฒนาสาขาพรรคการเมือง แนวทางการปฏิบัติงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง


 

เข้าชมทั้งหมด 176 ครั้ง