กกต. จัดอบรมงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 05 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการข่าว หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน” ซึ่งได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 85 คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงลึกมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานด้านการข่าว    การเสาะแสวงหาข่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ โดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

เข้าชมทั้งหมด 93 ครั้ง