กกต. สัมมนาบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 62
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 21 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและมอบโล่เกียรติคุณพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและให้กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องกินรี และพิธีเชิดชูเกียรติคุณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

     ส่วนผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ซึ่งบุคลากรของ สำนักงาน กกต. ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและวางรากฐาน ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน

เข้าชมทั้งหมด 150 ครั้ง