กกต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ประสานงานของพรรคการเมืองจากสำนักงานใหญ่ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน     

     สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง แนวทางการปฏิบัติงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

         

เข้าชมทั้งหมด 166 ครั้ง