ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลอืกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 02 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่อง ความเป็นสมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สิ้นสุดลงตามสื่อต่างๆ แล้ว นั้น

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงได้มีหนังสือในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการประสานงานทางธุรการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการในเบื้องต้นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

     ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่าง การพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 248 ครั้ง