การให้ความสะดวกแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 07 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 89/2562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งแจ้งว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5  แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น  

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตามที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชน ดังนี้

     1. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้ง เป็นวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุด ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชน สะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การจัดให้มีการเลือกตั้งในวันหยุดอื่น ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงจะทำให้การจัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปตาม เงื่อนเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

     2. การให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประสานงานไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ หรือนายจ้างของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน เขตเลือกตั้งที่ 5 ให้ความสะดวก และอนุญาตให้ผู้ใช้แรงงาน หรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามกฎหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และมีหนังสือประสานงาน ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม เพื่อแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวันเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 431 ครั้ง