สำนักงาน กกต. จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 07 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยส ำนักประชำสัมพันธ์ แจ้งว่ำ ในวันที่ 5 ตุลำคม 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ณ หอประชุม ชั้น 3 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสำมพรำน อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมี นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้ช่วยในกำรหำเสียงเลือกตั้ง และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง จ ำนวน 60 คน ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ครั้งนี้ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กำรหำเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร ผู้ช่วยในกำรหำเสียง เลือกตั้ง และลดปัญหำควำมขัดแย้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5

เข้าชมทั้งหมด 285 ครั้ง