การประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่วา่ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 24 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ไปแล้ว นั้น  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กฎหมายกำหนด  กล่าวคือ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย  
     ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่  
 

เข้าชมทั้งหมด 201 ครั้ง