การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลอืกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 โดยให้ถือว่าวันที่ ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยโดยชอบตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นั้น

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการก่อนที่จะมี การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

     1. การกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

         เมื่อได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเริ่มรับสมัครไม่เกิน 25 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างมีผลใช้บังคับ และต้องกำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน

     2. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

         2.1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น

         2.2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามข้อ 2.1 โดยต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น           2.3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตาม ข้อ 2.2 ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  

     3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    

        3.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึง วันเลือกตั้ง      

        3.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย  ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท      

        3.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง  

     4. การหาเสียงเลือกตั้ง      

        ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)   

 

เข้าชมทั้งหมด 460 ครั้ง