การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :
เข้าชมทั้งหมด 255 ครั้ง