“กกต.” เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จ.ขอนแก่น เขต 7 เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 ธ.ค.นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 02 ธันวาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลง

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7  ในพื้นที่อำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

เข้าชมทั้งหมด 212 ครั้ง