กกต. เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 24 ธันวาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ขอรับแบบ ส.ส.1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในการนี้สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (23-29 ธันวาคม 2562)

    สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งจำกัดสิทธิ 5 ประการดังนี้    

          1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

          2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.

          3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

          4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

          5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

          โดยระยะเวลาการจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

เข้าชมทั้งหมด 135 ครั้ง