การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรก
โดย admin 07 มกราคม 2563
ขยายตัวอักษร :

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ Social ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Time Line การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า เอกสารและข้อมูล Time Line ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อ คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

เข้าชมทั้งหมด 974 ครั้ง