“กกต.” ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.กำแพงเพชร เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ภายในวันที่ 12 ก.พ.นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลพานทอง ตำบลหนองคล้า และตำบลหนองทอง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

     ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร.055 716 363 โทรสาร. 055 716 383

เข้าชมทั้งหมด 112 ครั้ง