พตส. รุ่นที่ 10 จัดปฐกถาพิเศษ “ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 07 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  (พตส.รุ่นที่ 10) จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และนิทรรศการแนวคิดและการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการพรรคการเมือง การพัฒนาสมาชิกพรรคการเมืองสู่บทบาทพลเมือง การพัฒนาบทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ของนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2

      สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ของนักศึกษา พตส. นับเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง โดยทุกรุ่นจะต้องผ่านการนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์ก่อนจบการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตร ในการนี้ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย นำเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ของนักศึกษา พตส. รุ่นที่ 10 และรายงานกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม   

     กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพรรคการเมือง โดย ดร.ปรเมศวร์ กุมารบุญ เสนอ

     กลุ่มที่ 2 การพัฒนาสมาชิกพรรคการเมืองสู่บทบาทพลเมือง โดย ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

     กลุ่มที่ 3 การพัฒนาบทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง โดย รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

     กลุ่มที่ 4 การพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย นายสมยศ อักษร

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” และการนำเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ของนักศึกษา พตส. รุ่นที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 

เข้าชมทั้งหมด 81 ครั้ง