รอง ลธ.กกต.เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
โดย admin 14 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าพบ นางสุจิตรา พิทยานราเศรษฐ์ อธิบดี เพื่อประสานสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ
เข้าชมทั้งหมด 29 ครั้ง