บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
โดย admin 12 ตุลาคม 2563
ขยายตัวอักษร :

บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 (กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อบจ.) กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ. ไว้ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (กรณีแปลงสัญชาติไม่มีสิทธิสมัคร)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (พรบ.อบจ. ม. 35/1)
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบจ. ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ส.ส. ส.ว. สนช.) (พรบ. อบจ. ม. ๓๕/๑)

. มาตรา ๓๕/๑ พรบ. อบจ. ต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

เข้าชมทั้งหมด 22549 ครั้ง