วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย admin 25 พฤศจิกายน 2563
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการแสดงออกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น การเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง จึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ “การเมืองและการเลือกตั้ง” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index : TCI) สำหรับปี พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการ มีมติให้ขยายขอบเขตการจัดทำวารสารให้ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ยังคงมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพ เผยแพร่ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมืองการเลือกตั้ง สถาบันวิชาการ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป สามารถส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารได้ โดยจัดทำเป็นวารสารฉบับใหม่ในชื่อ“วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”

ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็น “ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น” กองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งท้องถิ่น จากผู้เขียนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ฉบับนี้ จะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีการจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ ให้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารเพิ่มเติม

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 1343 ครั้ง