วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น 2
โดย admin 25 พฤศจิกายน 2563
ขยายตัวอักษร :

ตามที่ได้เกริ่นไว้ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับก่อนซึ่งเป็นฉบับ ปฐมฤกษ์ว่า วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นใน 2 ภาค โดยภาคแรกในฉบับก่อนจะเป็นมุมมองด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้เป็นภาคสองของการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนต่อขยายเดิม โดยมีเนื้อหาใน 2 ส่วนหลัก คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในบริบทของหลักเกณฑ์และกติกาที่เปลี่ยนไป หาเสียงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บทบาทหน้าที่การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับการเสริมพลังอำนาจให้แก่ประชาชน อันจะทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการเข้าไปจัดทำบริการสาธารณะของบุคคลดังกล่าว ทั้งในบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งนอกจากเนื้อหาหลักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวแล้ว ในฉบับนี้ยังได้นำเอาบทความของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 9 ซึ่งได้รับรางวัลเอกสารวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการกำกับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทยมาลงตีพิมพ์ด้วย แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในระดับชาติก็ตามแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นก็อาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองไทยในอนาคตต่อไป กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา หาความรู้ และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำคัญที่จะเติมเต็มแก่ผู้ที่สนใจในบริบทของการเมืองระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นได้

เอกสารเพิ่มเติม

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น 2
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น 2 ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 2206 ครั้ง