การดำเนินคดีเลือกตั้งระดับภูมิภาค
โดย admin 05 มิถุนายน 2558
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินคดีเลือกตั้งในระดับภูมิภาค ณ โรงแรงเชียงใหม่ออคิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุมไปปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง และสามารถป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการดำเนินการในเชิงรุกต่อไป

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งตั้งประจำจังหวัด และพนักงานสืบสวนสอบสวนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในพื้นที่เขตศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยมีประเด็นหลักในการประชุมสัมมนา 4 ประเด็น ดังนี้
  1. การป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งในเชิงรุก
  2. การปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวน
  3. การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
  4. การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
ผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรกำหนดมาตรการในเชิงรุก เช่น การตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนการจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองพยาน การให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ตลอดจนการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งด้านการศึกษาอบรม การสนับสนุนเรื่องเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ให้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตาม ป.วิ.อาญา
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาในประเด็นเรื่องคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า การให้มี กจต. มาดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น น่าจะก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนในประเด็นเรื่องความเป็นกลางของ กจต. จึงเห็นว่า การจัดการเลือกตั้ง ควรเป็นอำนาจของ กกต. ตามเดิม ไม่ควรมี กจต.

สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้นำไปเป็นข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
27 พฤษภาคม 2558
เข้าชมทั้งหมด 683 ครั้ง