กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 25 ธันวาคม 2563
ขยายตัวอักษร :

   

                   กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทราบ ดังนี้

1. จังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

               - จังหวัดพัทลุง              จำนวนผู้มาใช้สิทธิ      คิดเป็นร้อยละ  78.04

               - จังหวัดลำพูน              จำนวนผู้มาใช้สิทธิ      คิดเป็นร้อยละ  77.86

               - จังหวัดนครนายก         จำนวนผู้มาใช้สิทธิ      คิดเป็นร้อยละ  75.79

               - จังหวัดสตูล                จำนวนผู้มาใช้สิทธิ      คิดเป็นร้อยละ  74.29

               - จังหวัดเชียงใหม่           จำนวนผู้มาใช้สิทธิ      คิดเป็นร้อยละ  71.95

2. จังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

               - จังหวัดปทุมธานี           จำนวนบัตรเสีย          คิดเป็นร้อยละ  2.94

               - จังหวัดนครปฐม           จำนวนบัตรเสีย          คิดเป็นร้อยละ  3.03

               - จังหวัดภูเก็ต               จำนวนบัตรเสีย          คิดเป็นร้อยละ  3.12

               - จังหวัดพัทลุง              จำนวนบัตรเสีย          คิดเป็นร้อยละ  3.29

               - จังหวัดร้อยเอ็ด            จำนวนบัตรเสีย          คิดเป็นร้อยละ  3.30

3.  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด          

 

ลำดับที่

จังหวัด

ชื่อ-สกุล

หมายเลข

 
 

1

กระบี่

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล

1

 

2

กาญจนบุรี

นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ

1

 

3

กาฬสินธุ์

นายชานุวัฒน์  วรามิตร

1

 

4

กำแพงเพชร

นายสุนทร  รัตนากร

1

 

5

ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์

6

 

6

จันทบุรี

นายธนภณ  กิจกาญจน์

1

 

7

ฉะเชิงเทรา

นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์

1

 

8

ชลบุรี

นายวิทยา  คุณปลื้ม

1

 

9

ชัยนาท

นายอนุสรณ์  นาคาศัย

1

 

10

ชัยภูมิ

นายอร่าม  โล่ห์วีระ

1

 

11

ชุมพร

นายนพพร  อุสิทธิ์

3

 

12

เชียงราย

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์

2

 

13

เชียงใหม่

นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร

1

 

14

ตรัง

นายบุ่นเล้ง  โล่สถาพรพิพิธ

1

 

15

ตราด

นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ

2

 

16

ตาก

นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ

1

 

17

นครนายก

นายจักรพันธ์  จินตนาพากานนท์

2

18

นครปฐม

นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์

2

19

นครพนม

นางสาวศุภพานี  โพธิ์สุ

2

20

นครราชสีมา

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล

2

21

นครศรีธรรมราช

นางกนกพร เดชเดโช

2

22

นครสวรรค์

พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์

3

23

นนทบุรี

พันตำรวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ

3

24

นราธิวาส

นายกูเซ็ง  ยาวอะหะซัน

1

25

น่าน

นายนพรัตน์  ถาวงศ์

3

26

บึงกาฬ

นางแว่นฟ้า  ทองศรี

3

27

บุรีรัมย์

นายภูษิต  เล็กอุดากร

8

28

ปทุมธานี

พลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง

2

29

ประจวบคีรีขันธ์

นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์

1

30

ปราจีนบุรี

นายสุนทร  วิลาวัลย์

3

31

ปัตตานี

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี

2

32

พะเยา

นายอัครา  พรหมเผ่า

3

33

พระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

1

34

พังงา

นายธราธิป  ทองเจิม

2

35

พัทลุง

นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร

2

36

พิจิตร

พันตำรวจเอก กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์

1

37

พิษณุโลก

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์

3

38

เพชรบุรี

นายชัยยะ  อังกินันทน์

1

39

เพชรบูรณ์

นายอัครเดช  ทองใจสด

1

40

แพร่

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ

1

41

ภูเก็ต

นายเรวัติ  อารีรอบ

2

42

มหาสารคาม

นางคมคาย  อุดรพิมพ์

2

43

มุกดาหาร

พันตำรวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

2

44

แม่ฮ่องสอน

นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์

1

45

ยโสธร

นายวิเชียร  สมวงศ์

1

46

ยะลา

นายมุขตาร์  มะทา

1

47

ร้อยเอ็ด

นายเอกภาพ  พลซื่อ

1

48

ระนอง

นายธนกร  บริสุทธิญาณี

1

49

ระยอง

นายปิยะ  ปิตุเตชะ

1

50

ราชบุรี

นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

3

51

ลพบุรี

นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช

3

52

ลำปาง

นางสาวดวงรัตน์  โล่ห์สุนทร

1

53

ลำพูน

นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ

1

54

เลย

นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ

4

55

ศรีสะเกษ

นายวิชิต  ไตรสรณกุล

3

56

สกลนคร

นายชูพงศ์  คำจวง

2

57

สงขลา

นายไพเจน  มากสุวรรณ์

3

58

สตูล

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์

2

59

สมุทรปราการ

นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย

1

60

สมุทรสงคราม

นางสาวสุกานดา  ปานะสุทธะ

1

61

สมุทรสาคร

นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์

3

62

สระแก้ว

นางขวัญเรือน  เทียนทอง

3

63

สระบุรี

นายสัญญา  บุญ-หลง

5

64

สิงห์บุรี

นายศุภวัฒน์  เทียรถาวร

2

65

สุโขทัย

นายมนู  พุกประเสริฐ

1

66

สุพรรณบุรี

นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ

3

67

สุราษฎร์ธานี

นายพงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว

6

68

สุรินทร์

นายพรชัย  มุ่งเจริญพร

5

69

หนองคาย

นายยุทธนา  ศรีตะบุตร

1

70

หนองบัวลำภู

นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์

3

71

อ่างทอง

นายสุรเชษ  นิ่มกุล

1

72

อำนาจเจริญ

นางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล

3

73

อุดรธานี

นายวิเชียร  ขาวขำ

3

74

อุตรดิตถ์

นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา

1

75

อุทัยธานี

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

1

76

อุบลราชธานี

นายกานต์  กัลป์ตินันท์

5

 
     ทั้งนี้ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถติดตามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด 

 

เข้าชมทั้งหมด 498 ครั้ง