ถามตอบพรรคการเมือง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

01/12/2560 07:28:40

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกกฎ ระเบียบ ข้องคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอย่างไรบ้าง

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:51:28

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171204094907.pdf

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:39:54

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130144940.pdf

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:40:16

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2560 [url]https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130145005.pdf [/url]

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:40:41

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพท์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรคการเมือง 2560 [url]https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130145025.pdf [/url]

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:41:06

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 [url]https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171201071457.pdf [/url]

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:41:59

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2560 [url]https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171201071829.pdf [/url]

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:42:21

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171201072145.pdf

แจ้งลบกระทู้

ect_th

04/12/2560 09:42:56

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171201072235.pdf

แจ้งลบกระทู้
+