ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 002/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

26/03/2561 19:08:40

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนา ที่ ชพน. 002/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

26/03/2561 19:09:11

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20180326190611.pdf

แจ้งลบกระทู้
+