ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

25/01/2562 07:41:08

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561) ประเด็นการยื่นหลักฐานตามมาตรา 55 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

25/01/2562 07:41:41

เอกสารตอบข้อซักถาม https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190125073539.pdf

แจ้งลบกระทู้
+