ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน (ตามหนังสือ ที่ 012/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

21/12/2562 14:31:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของนายสมศักดิ์ คุณเงิน เกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

21/12/2562 14:31:48

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191221143025.pdf

แจ้งลบกระทู้
+