ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0130/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563)

19/05/2563 12:45:38

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

19/05/2563 12:46:04

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200519124026.pdf

แจ้งลบกระทู้
+