ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 05/001/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

05/06/2563 15:19:07

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รวม 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

05/06/2563 15:19:27

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200605151537.pdf

แจ้งลบกระทู้
+