ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 125/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564)

21/07/2564 13:47:13

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคพรรคชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แแทนราษฎรครั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

21/07/2564 13:48:22

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20210721134752.pdf

แจ้งลบกระทู้
+