ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคภราดรภาพ (ตามหนังสือพรรคภราดรภาพ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

15/12/2564 15:30:22

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคภราดรภาพเกี่ยวกับการตีความตามมาตรา 112 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จำนวน 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/12/2564 15:30:42

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20211215152511.pdf

แจ้งลบกระทู้
+