Election Commission of Thailand

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
23 กุมภาพันธ์ 2567
26
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

     วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง                  

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนศิลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเต่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเหรียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 19 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง             

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เขตเลือกตั้งที่ 20 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

     24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ