Logo
Office of Provincial Election Commission of Lamphun
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ 4 เม.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 ณ สถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประชาธิปไตยไทย” นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “กกต.การเป็นภาคีหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (Big rock 1)” และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรม ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจะได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึง “ภารกิจของสถาบันพระปกเกล้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (Big rock 1)” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน บรรยายเรื่อง “การติดตามงานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง” และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง บรรยายเรื่อง “ภารกิจการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (Big rock 1)”   

     สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการ Kick-off การขยายผลความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับพื้นที่และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ ประกอบด้วย พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 44 แห่ง พนักงานจากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง จำนวน 5 แห่ง และกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 56 แห่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ภายใต้หลักสูตร “พลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย” หรือ หลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 56 จังหวัด และสำนักงาน กกต.จังหวัด ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565    


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook