Logo
 
 
    1  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 13 ม.ค. 2565
 

                   ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น

                   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565เวลา  08.00 – 17.00  นาฬิกา วันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน  

                   ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่ที่เห็นสมควร

                   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook