Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
การประชุมเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 14 มี.ค. 2560

จังหวัดนราธิวาสและ กรอมน.จังหวัดนราธิวาสได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง วันที่ 9 ,13 และ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมายจำหนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มการเมือง
2.กลุ่มนักวิชาการ
3. กลุ่มราชการ
4. กลุ่มผู้นำชุมชน
โดยดำเนินการจัดเสวนากลุ่มเป้าหมายดำเนินการครั้งละ 20 คน แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย ดังนี้
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มราชการ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. กลุ่มผู้นำชุมชน
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มการเมือง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. กลุ่มผู้นักวิชาการ
ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสและ กอรมน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมดเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook