Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 15:38:13
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562 15:35:23
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 แห่ง พรป.สส. 61 ประกอบข้อ 99 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 15:16:15
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562 15:12:42
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่1)
16/02/2562
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ชุดที่2)
16/02/2562 14:37:11
บัดนี้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้นจึงอาศัยความในมาตรา 46 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และหมายเลขดังนี้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลติดต่อกันสามปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
16/02/2562 11:52:46
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลติดต่อกันสามปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 62 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 62 และเมื่อได้ปิดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 146 คน ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ม.45 แห่ง พรป.สส. 2561 ประกอบ ข้อ 94 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี และผู้สมัครที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด 439 ครั้ง
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
24/05/2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ทำการเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส สอบถามเพิ่มเติมโทร 073-642746-7
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนแก่โรงเรียนบางมะนาว
19/05/2560
ปรึกษาแนวทางจัดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.2 ตำบลลำภู
19/05/2560
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลจวบ
18/05/2560
การประชุมเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
14/03/2560
กกต.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
10/02/2560
ผู้ตรวจการเขตตรวจที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมติดตามศูนย์ ศส.ปชต
20/01/2560
ผอ.มอบนโยบายการทำงานแก่พนักงาน
11/01/2560
นายกให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม
06/01/2560
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ตัวแทน สนง.กกต.นราธิวาส ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และคณะ อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมสตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจและติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงการวางแนวทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ดาวน์โหลด 1038 ครั้ง
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook