Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> สถิติข้อมูลคะแนน ส.ส.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2554


 
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2554
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดปัตตานี
 
 
 

เขตเลือกตั้งที่ 1

จำนวน
ประชากร
(คน)

เขตเลือกตั้งที่ 2

จำนวน
ประชากร
(คน)
เขตเลือกตั้งที่ 3
จำนวน
ประชากร
(คน)

เขตเลือกตั้งที่ 4

จำนวน
ประชากร
(คน)
1.อำเภอเมือง

123,517

1.อำเภอหนองจิก

70,942

1.อำเภอสายบุรี

64,958

1.อำเภอยะรัง

85,641

2.อำเภอยะหริ่ง 10 ตำบล
  -ตำบลบางปู
  -ตำบลยามู
  -ตำบลตะโละกาโปร์
  -ตำบลแหลมโพธิ์
  -ตำบลราตาปันยัง
  -ตำบลตาแกะ
  -ตำบลตะโละ
  -ตำบลปิยามุมัง
  -ตำบลตาลีอายร์
  -ตำบลปุลากง

55,131

2.อำเภอโคกโพธิ์

65,065

2.อำเภอปะนาเระ

43,913

2.อำเภอมายอ

55,015

3.อำเภอแม่ลาน

15,490

3.อำเภอกะพ้อ

11,671

3.อำเภอทุ่งยางแดง

21,478

4.อำเภอไม้แก่น

16,589

5.อำเภอยะหริ่ง 8 ตำบล
  -ตำบลหนองแรต
  -ตำบลจะรัง
  -ตำบลสาบัน
  -ตำบลตอหลัง
  -ตำบลตันหยงจึงงา
  -ตำบลบาโลย
  -ตำบลตันหยงดาลอ
  -ตำบลมะนังยง

25,849

รวม

178,648

รวม

151,497

รวม

25,849

รวม

162,134

 
 

เขตเลือกตั้ง

หมายเลข

พรรค

ชื่อ-สกุล

คะแนน

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
จำนวน
ผู้มาใช้สิทธิ
จำนวน
ผู้มีสิทธิ

1

1

เพื่อไทย นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ

3,723

6,636

3,593

86,091

113,990

7

ประชาธรรม นายอดินันท์ สาและ

415

10

ประชาธิปัตย์ นายอันวาร์ สาและ

28,733

16

ภูมิใจไทย นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์

24,301

21

ชาติไทยพัฒนา นายมูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์

1,773

26

มาตุภูมิ นายสนิท นาแว

16,804

34

ความหวังใหม่ นายแวอุเซ็ง แวอาลี

41

 

2

 1

เพื่อไทย นายศรัทธา แวอาลี

 2,863

7,749

3,288

76,510

99,944

7

ประชาธรรม

นายมูฮำมัด หะยีแวฮามะ

1,692

10

ประชาธิปัตย์

นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม

38,164

12

รักษ์สันติ

นายถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย

85

16

ภูมิใจไทย

นายทวิท สิงห์ปลอด

1,925

19

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

นายเติม แก้วละเอียด

441

26

มาตุภูมิ

นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา

20,152

34

ความหวังใหม่

นายสายัณห์ พรหมดำ

151

 

3

1

เพื่อไทย

นายสมมารถ เจ๊ะนา

2,986

7,548

2,035

85,914

105,380

7

ประชาธรรม

นายอาลี มะนูปา

355

10

ประชาธิปัตย์

นายอับดุลรามัน มะยูโซะ

19,954

16

ภูมิใจไทย

นายนิมุคตาร์ วาบา

25,865

26

มาตุภูมิ

นายอนุมัติ ซูสารอ

27,142

34

ความหวังใหม่

นายปรีชา จันทร

29

 

4

1

เพื่อไทย

นายสุดิน ภูยุทธานนท์

2,476

7,936

2,155

75,929

101,800

2

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

พ.ต.ท.เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง

503

7

ประชาธรรม

นายรุสดี แวบือซา

1,272

8

ดำรงไทย

นายมะดารี มาแจ

65

10

ประชาธิปัตย์

นายซาตา อาแวกือจิ

19,735

16

ภูมิใจไทย

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

21,510

21

ชาติไทยพัฒนา

นายฮัมกา การี

489

26

มาตุภูมิ

นายมุข สุไลมาน

19,718

34

ความหวังใหม่

นายมูหามัด หะยีหามะ

70

 
รายการ
รวมทั้งจังหวัด
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
422,114
113,990
99,944
106,380
101,800
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
324,372
86,019
76,510
85,914
75,929
จำนนวนบัตรเสีย
29,869
6,636
7,749
7,548
7,936
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
11,071
3,593
3,288
2,035
2,155
ร้อยละจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
76.84
75.46
76.55
80.76
74.59
ร้อยละบัตรเสีย
9.21
7.71
10.13
8.79
10.45
ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
3.41
4.18
4.30
2.37
2.84
 
 
 
ผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดปัตตานี
 
 
หมายเลข
 
 
พรรค
 
 
รวม
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 1
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 2
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 3
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 4
 

 1

 พรรคเพื่อไทย

23,245

5,706

3,612

7,080

6,847

 2

 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

973

161

168

204

440

 3

 พรรคประชาธิปไตยใหม่

1,588

370

362

414

442

 4

 พรรคประชากรไทย

390

71

75

100

144

 5

 พรรครักประเทศไทย

3,032

1,338

786

516

392

 6

 พรรคพลังชล

2,178

443

446

636

653

 7

 พรรคประชาธรรม

5,301

593

1,601

1,710

1,397

 8

 พรรคดำรงไทย

358

59

77

101

121

 9

 พรรคพลังมวลชน

968

210

230

234

294

10

 พรรคประชาธิปัตย์

158,102

44,334

46,727

37,060

29,981

11

 พรรคไทยพอเพียง

818

142

213

212

251

12

 พรรครักษ์สันติ

560

191

114

118

137

13

 พรรคไทยเป็นสุข

201

40

27

60

74

14

 พรรคกิจสังคม

737

105

114

411

107

15

 พรรคไทยเป็นไท

452

100

51

137

164

16

 พรรคภูมิใจไทย

23,172

7,291

506

9,625

5,750

17

 พรรคแทนคุณแผ่นดิน

11,163

2,907

1,140

2,979

4,137

18

 พรรคเพื่อฟ้าดิน

192

28

35

64

65

19

 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

337

86

101

65

85

20

 พรรคการเมืองใหม่

361

67

82

87

125

21

 พรรคชาติไทยพัฒนา

2,185

560

1,026

231

368

22

 พรรคเสรีนิยม

239

42

59

53

85

23

 พรรคชาติสามัคคี

153

26

38

35

54

24

 พรรคบำรุงเมือง

147

19

31

45

52

25

 พรรคกสิกรไทย

569

246

119

101

103

26

 พรรคมาตุภูมิ

51,836

12,163

10,650

14,708

14,315

27

 พรรคชีวิตที่ดีกว่า

512

145

119

99

149

28

 พรรคพลังสังคมไทย

157

18

53

42

44

29

 พรรคเพื่อประชาชนไทย

316

65

78

95

78

30

 พรรคมหาชน

2,277

465

762

519

531

31

 พรรคประชาชนชาวไทย

211

27

64

49

71

32

 พรรครักแผ่นดิน

114

20

28

26

40

33

 พรรคประชาสันติ

56

10

16

15

15

34

 พรรคความหวังใหม่

275

48

84

32

114

35

 พรรคอาสามาตุภูมิ

353

109

51

91

102

36

 พรรคพลังคนกีฬา

1,245

289

142

353

461

37

 พรรคพลังชาวนาไทย

143

28

28

32

55

38

 พรรคไทยสร้างสรรค์

51

9

16

9

17

39

 พรรคเพื่อนเกษตรไทย

83

12

27

17

27

40

 พรรคมหารัฐพัฒนา

277

46

74

73

84

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook