Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 21 ส.ค. 2562
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเกิดเป็นวิถีประชาธิไตย

     การจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 180 คน โดยการประชุมจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ และทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกต้อง รวมถึงการทบทวนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในอนาคต รวมถึงการผลิตคู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook