Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. เตือนหลังเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครต้องแจ้งบัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้อง

วันที่ 28 ธ.ค. 2563
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งว่าภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

     ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

                   ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

     ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบ   ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว   จะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้'

                    วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

     1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้

     2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา          ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้

     1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน  ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน

     2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ    รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

     3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน      ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

 เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป

     ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook