Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. ย้ำยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ภายในกำหนด

วันที่ 11 ม.ค. 2564
 

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งว่าภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  นั้น

     ในการนี้ หากผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นหรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ ดังนี้

  1. ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี
  2. ผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี
  3. กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444

                             


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook