Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองผ่านการเสียภาษี (ภงด.90 – ภงด.91)

วันที่ 12 ม.ค. 2564
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 – ภงด.91)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ระบุว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร

ขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี  ดังนี้

ผู้ชำระภาษีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) พร้อมแสดงเจตนาว่าต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุรหัสพรรคการเมืองประจำปีที่เสียภาษีนั้น ในแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง และระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนให้พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวน 500 บาท โดยสามารถบริจาคภาษีได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (สามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2564 ได้ที่ www.ect.go.th และ  www.rd.go.th)

ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าว ให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook