Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
27/06/2561
วันนี้ เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานี ได้นัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีนายสัมพันธ์ โภคบุตร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี กรรมการ, พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี กรรมการ, นายนิอำรัน สุไลมาน ประธานสภาทนายความจังหวัดปัตตานี กรรมการ, นายยาลี ดือราแม ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กรรมการ, นายอารง สตอปา ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดปัตตานี กรรมการ, ดร. ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กรรมการ, นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี และเลขานุการ, นายธีระยุทธ์ มุตตาหารัช พนักงานการเลือกตั้งชานาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวปาริดา คำแพง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรอบระยะเวลาการคัดเลือก การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ให้กรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานีทราบ และได้นัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)
กกต.จัดประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
18/01/2561
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
21/11/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์ การสรรหา กกต. ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ พฤติการณ์ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการการเลือกตั้ง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดย ผ่าน ตู้ ปณ .45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือ สำนักกำกับตรวจสอบ สำนักงานเลขาวุฒิสภา เลขที่ 599 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ 10800 และ http://www.senate.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยท่านสามารถส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง http://www.senate.go.th/bsi/webboard/public/topic_add1.php
สนง.กกต. เปิดรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนและนิติกร ประจำปี พ.ศ. 2560
23/02/2560
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook