Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
หมวดย่อย
   แบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น
รายการข่าว/กิจกรรมล่าสุด
จัดประชุมวิทยากรอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
23/02/2564
แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
19/02/2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
17/10/2563
เทศบาลตำบลบางปู
26/02/2563
เชิญแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
12/02/2563
รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดปัตตานี
28/01/2562
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
01/12/2561
เขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดปัตตานี
01/12/2561
รับสมัคร ผอ.กต.เขต/กกต.เขต
30/11/2561
สรุปข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
13/11/2561
ขอเชิญลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
12/10/2561
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
16/08/2561
ให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร
14/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
02/08/2561
วันนี้ เวลา 09.30 น. นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 34/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดละ 8 คนแล้ว ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และข้อ 19 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีได้ปิดประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี หากประชาชนมีข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและมีที่อยู่ชัดเจนแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว
กกต.ปัตตานี จัดอบรมองค์การเอกชนมืออาชีพ
25/07/2561
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกประจำจังหวัดปัตตานี ได้จัดการอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ ตามโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ (ห้องมะเดื่อ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป็นการให้ความรู้แก่องค์การเอกชน ดังนี้ - วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมเพื่อสันติืภาพชายแดนใต้จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากพ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณท์ ผู้ตรวจการ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 50 คน เป็น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง
27/06/2561
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งของ สนง.กกต.จว.ปัตตานี
22/06/2561
กกต.ปัตตานี ประชุมซักซ้อมการดำเนิน ศส.ปชต. อ.ยะหริ่ง
07/02/2561
กกต.ปัตตานี จัดเวทีประชาคมกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านควนกลาง
05/02/2561 13:30:00
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายธีระยุทธ์ มุตตาหารัช พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ 1 ของสำนักงานคณะการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านควนกลาง ต.ควน อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน ผอ.กศน.อ.ปะนาเระ เป็นผู้ประสานงานต่างๆ ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากปลัดอำเภอ กศน. ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านรวมกว่า 50 คน ในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดข้อตกลงและวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้หมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ #การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
กกต.ปัตตานี จัดเวทีประชาคมกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านคลองต่ำ
05/02/2561 09:30:00
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายธีระยุทธ์ มุตตาหารัช พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ 1 ของสำนักงานคณะการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองต่ำ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน ผอ.กศน.อ.ปะนาเระ เป็นผู้ประสานงานต่างๆ ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากปลัดอำเภอ กศน. ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านรวมกว่า 50 คน ในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดข้อตกลงและวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้หมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ #การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook