Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง
12/10/2561
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
12/10/2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดปัตตานี
03/10/2561
ดาวน์โหลด 488 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
02/08/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
24/05/2561
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล
21/06/2559
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น
04/05/2559
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
25/12/2557
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
10/07/2557
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook