Logo
Office of Province Phichit Election Commission
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
“กกต.” เชิญบริจาคเงินภาษี (ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91) ให้กับพรรคการเมือง ทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่ 19 ก.พ. 2564
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91)

     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ระบุว่าผู้เสียภาษีเงินได้ ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร

     ในการนี้ ผู้เสียภาษีสามารถบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

                        ขั้นตอนและวิธีการบริจาคเงินภาษี  ดังนี้

                        1) ให้ผู้ที่ชำระภาษีแสดงเจตนาว่าต้องการจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองใด โดยระบุในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีที่เสียภาษีนั้น

                        2) การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ให้ระบุรหัสพรรคการเมือง โดยสามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2564 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th และระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนให้พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวน 500 บาท

     ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปี ให้แก่พรรคการเมืองต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วน 1444 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook