Logo
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

วันที่ 4 ก.พ. 2566

เรื่อง  รูปแบบการแบ่งเจตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดแพร่ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดแพร่ ให้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศ
(ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจจังหวัดแพร่ ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเก่า) ชั้น ๒
ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ 
หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๔๕๓ ๒๗๐๙ ต่อ ๑๑๑


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook