Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ข้อมูลการแบ่งเขตเ้ลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 ธ.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ขอการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน ๒ คน แบ่งเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอถลาง
อำเภอกะทู้
อำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook