Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

วันที่ 24 พ.ค. 2565
 

                    ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ใหม่ โดยปรากฎว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง

                    วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นางจันทร์ที ใจสุข

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook