Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

วันที่ 26 พ.ค. 2565
 

                    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานให้สาขาพรรคการเมืองผู้ประสานงานของพรรคการเมือง พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ภาค โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรมแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

               ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทนายทะเบียนพรรคการเมืองกับการดำเนินงานของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด โดย นายแสวง บุญมี  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (Primary Vote) โดย รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเงินและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด โดย นายวิจิตร ธนัญชยะกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนฯ ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี อย่างเคร่งครัด

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook