Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 26 พ.ค. 2565
 

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สูงขึ้น  โดยกำหนดจัดให้มีการอบรม จำนวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม (Zoom Cloud Meeting)  

                    ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในเนื้อหาการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้บริหารของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตอบข้อซักถามและสรุปประเด็นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป                    


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook