Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลการปกครอง


 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย
   1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
   2. อำเภอหัวหิน
   3. อำเภอปราณบุรี
   4. อำเภอสามร้อยยอด
   5. อำเภอกุยบุรี
   6. อำเภอทับสะแก
   7. อำเภอบางสะพาน
   8. อำเภอบางสะพานน้อย

 

ข้อมูลการปกครองท้องถิ่น 
จำนวน อบจ. 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง ดังนี้
  1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
9. เทศบาลตำบลไร่ใหม่
  2. เทศบาลเมืองหัวหิน
10. เทศบาลตำบลไร่เก่า
  3. เทศบาลตำบลคลองวาฬ
11. เทศบาลตำบลกุยบุรี
  4. เทศบาลตำบล กม.5
12. เทศบาลตำบลทับสะแก
  5. เทศบาลตำบลหนองพลับ
13. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
  6. เทศบาลตำบลปราณบุรี
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง
  7. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
15. เทศบาลตำบลบ้านกรูด
  8. เทศบาลตำบลเขาน้อย
16. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

 

จำนวนประชากร  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ อำเภอ จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 เมืองประจวบคีรีขันธ์      44,852    46,191    91,043    33,812    36,278    70,090    16,603    20,343    36,946
2 หัวหิน      54,042    58,549  112,591    35,642    44,055    79,697    19,020    24,150    43,170
3 ปราณบุรี      40,309    36,815    77,124    31,549    28,366    59,915    18,904    18,064    36,968
4 สามร้อยยอด      24,753    25,328    50,081    17,735    18,620    36,355    10,382    11,793    22,175
5 กุยบุรี      21,211    22,105    43,316    16,481    17,721    34,202     9,776    11,863    21,639
6 ทับสะแก      24,488    25,270    49,758    18,540    19,815    38,355    10,006    12,004    22,010
7 บางสะพาน      37,713    38,404    76,117    27,364    28,797    56,161    16,117    18,186    34,303
8 บางสะพานน้อย      19,781    19,723    39,504    14,136    14,395    28,531     8,741     9,216    17,957
รวมทั้งสิ้น    267,149  272,385  539,534  195,259  208,047  403,306  109,549  125,619  235,168

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook