Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลการปกครอง


 

ที่ตั้งและอาณาเขต
 
จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ๕๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๒๙๘.๐๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๑๔๑,๒๕๐ ไร่ มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง ๑๖๙ กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรีเพียง ๙ กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้
 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า และทะเลอันดามัน

ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร คำว่าระนอง เพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากจังหวัดระนอง มีแร่อยู่มากมาย

แผนที่จังหวัดระนอง

ลักษณะภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศของระนอง ประกอบด้วย ภูเขาสูงในทางทิศตะวันออก และลาดลงสู่ทะเลอันดามันในทางทิศตะวันตก  มีแม่น้ำและคลองสำคัญหลายสาย และมีภูเขาสูงสุด คือ  ภูเขาพ่อตาโชงโดง จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง "ฝนแปด แดดสี่" นั่นคือมีฝนตก ๘ เดือน และฝนแล้งเพียง ๔ เดือน นับว่าเป็นจังหวัด ที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อย่างมาก

ประชากร
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดระนองได้มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๗๔,๓๔๙ คน แยกเป็น  ชาย ๘๘,­๐๗๘ คน หญิง ๘๖,๒๗๑ คน ความหนาแน่นของประชากร ๕๓ คน : ตารางกิโลเมตร มีประชากรหนาแน่นที่สุดในเขตอำเภอเมืองระนอง และอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง
แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ดังนี้
 • อำเภอ  ประกอบด้วย  5  อำเภอ
  1. อำเภอเมืองระนอง
  2. อำเภอกระบุรี
  3. อำเภอกะเปอร์
  4. อำเภอละอุ่น
  5. อำเภอสุขสำราญ
   
 • ตำบล
จำนวน 30  ตำบล
 • หมู่บ้าน
จำนวน 178  หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น    
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1  แห่ง
 • เทศบาล
  1. เทศบาลเมือง
  2. เทศบางตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
12  แห่ง
2  แห่ง
10  แห่ง
18  แห่ง
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  แห่ง  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

2. เทศบาล    12  แห่ง  ได้แก่

  อำเภอเมืองระนอง

 

1. เทศบาลเมืองระนอง

5. เทศบาลตำบลราชกรูด
  2. เทศบาลเมืองบางริ้น 6. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
  3. เทศบาลตำบลหงาว 7. เทศบาลตำบลบางนอน
  4. เทศบาลตำบลปากน้ำ
 อำเภอกระบุรี
  1. เทศบาลตำบลน้ำจืด 2. เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
 อำเภอกะเปอร์
  1. เทศบาลตำบลกะเปอร์  
 อำเภอละอุ่น  
  1. เทศบาลตำบลละอุ่น  
 อำเภอสุขสำราญ
  1. เทศบาลตำบลกำพวน
3. องค์การบริหารส่วนตำบล   18  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
  อำเภอเมืองระนอง  จำนวน   4  แห่ง  ได้แก่
  1. อบต.ทรายแดง 3. อบต.หงาว
  2. อบต.หาดส้มแป้น 4. อบต.เกาะพยาม
  อำเภอกระบุรี   จำนวน  6   แห่ง   ได้แก่
  1. อบต.มะมุ 4. อบต.น้ำจืด
  2. อบต.ปากจั่น 5. อบต.ลำเลียง
  3. อบต.น้ำจืดน้อย 6. อบต.บางใหญ่
  อำเภอกะเปอร์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. อบต.ม่วงกลวง 3. อบต.บางหิน
  2. อบต.กะเปอร์ 4. อบต.บ้านนา
  อำเภอละอุ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1. อบต.บางแก้ว 3. อบต.ละอุ่นเหนือ
  2. อบต.บางพระเหนือ  
  อำเภอสุขสำราญ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  1. อบต.นาคา

 
 
 
 
หัวข้อ
Download
จำนวนราษฎร จำนวนผู้มีสิทธิ จำนวนเขตเลือกตั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook